OUR SERVICES

  • بازدید و مشاوره حضوری در خصوص طراحی و توضیح سبک های طراحی.
  • طراحی داخلی تمامی فضا ها ، اعم از مسکونی تجاری اداری در همه سبک های طراحی
  • ارائه طرح های اولیه طراحی در قالب سه بعدی و ارائه دیتیل های اجرا
  • اجرا توسط تیم اجرایی و نظارت بر اجرای دیتیل ها
  • مشاوره خرید و انتخاب اکسسوری و مبلمان

INTERIOR DESIGN

ORDER